Termeni și condiții

Prin utilizarea site-ului https://asigurtransport.ro se înțelege că utilizatorul a citit prezentul regulament și și-a dat acordul asupra clauzelor stipulate în el.

Termenii utilizati în Termeni și condiții se definesc astfel:

utilizator – orice persoană fizică sau reprezentant al unei persoane juridice care accesează site-ul și utilizează oricare din paginile acestuia în scop informativ

site sau pagina de internet reprezintă ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa https://asigurtransport.ro reprezentând colecția de documente statice și dinamice, conținând folderele grafice, scripturile și alte elemente de natura tehnico-informațională unite prin relații reciproce, destinată informării utilizatorilor.

Administratorii https://asigurtransport.ro se obligă să facă demersuri și să depună toate eforturile pentru a proteja paginile de internet și informațiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protecție și a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

Administratorii https://asigurtransport.ro nu răspund pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorului sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, prestatorul de servicii nu poate fi răspunzător de inexactități care pot apărea pe acest site.

Este posibil ca unele informații sa fie eronate. În cazul transmiterii unei oferte către client cu un preț eronat, prestatorul de servicii are dreptul să anuleze comanda utilizatorului sau să revină și să corecteze oferta transmisă acestuia.

Obligatiile prestatorului

Să asigure mijlocul de transport adecvat, a cărui capacitate este suficientă și în stare corespunzătoare, la data și ora fixată, conform comenzilor ferme ale Beneficiarului și în condițiile stabilite de comun acord.

Să ia în primire marfa

Să întocmească după primirea mărfii, documentele de transport

Să verifice exactitatea documentelor puse la dispoziție de către expeditor precum și integritatea lor. Nu va pleca de la locul încărcării fără toate documentele ce trebuie să însoțească transportul în vederea vămuirii mărfii fără probleme.

Să supravegheze încărcarea și descărcarea mijlocului de transport atât la locul de încărcare al beneficiarului cât și la locul de descărcare. Drepturile și obligațiile prestatorului în privința încărcării și descărcării mărfurilor sunt conforme cu reglementarile acordului CMR, ale acordului TIR precum și cu celelalte reglementări ale legislației de transport internaționale și naționale.

Să îndeplinească oricând condițiile legale internaționale (CMR, TIR, AETR, ADR, etc) pentru executarea comenzilor primite de la Beneficiar. Totodată, prestatorul se obligă să procure toate permisele și autorizațiile necesare pentru transport, corespunzător legislației naționale și a celei internaționale a statelor pe teritoriul cărora se efectuează transporturile.

Obligatiile beneficiarului

Să îndrume și să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea transporturilor în timp și pe ruta stabilită

Să încredințeze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de mărfuri

Să confirme în documentele de transport efectuarea transportului, recepționarea și integritatea mărfurilor sau orice altă observație privind starea acestora

Să asigure efectuarea plății formalităților vamale atât la export cât și la import

Să încarce marfa în mijloacele de transport

Să plătească contravaloarea serviciilor de transport efectuate

Pretul transportului

Prețul pe cursă se va negocia înainte de executarea fiecărui transport în funcție de distanța parcursă și de cantitatea încărcată și va fi menționat în scrisoarea de transport.

Modalitatea și termenul de plată

Plata efectuată de Beneficiar se va face cash în momentul efectuării transportului, în funcție de numărul de curse executate.

Răspunderea prestatorului

În cazul avarierii mărfii în timpul transportului și din culpa prestatorului, despăgubirea la care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii, fără alte daune.

Daca marfa a ajuns la destinație cu deprecieri calitative, datorită depășirii termenului de executare a transportului, cărăușul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare. Cărăușul va fi exonerat de raspundere dacă va putea dovedi că pierderea sau avaria mărfurilor au fost cauzate din motive de forță majoră, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura mărfii, încărcarea-descărcarea defectuoasă executate de expeditor (destinatar) etc.

Exonerarea de raspundere

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forță majoră, dovedite cu acte legale. Prin forță majoră se înțelege: fenomene naturale care impiedică derularea în condiții de siguranță a transportului; reglementări ale autorităților locale de tranzit; acțiuni militare; diversiuni, asediu; acțiuni organizate ale muncitorilor și funcționarilor.

Litigii

Neînțelegerile dintre părțile contractante în legătură cu clauzele și executarea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă., Dacă acest lucru nu este posibil, va fi sesizată instanța judecătorească competentă.